Pina92

73 teksty – auto­rem jest Pi­na92.

***

usiądźmy nap­rze­ciw­ko siebie
i uz­najmy że
ra­zem na nie drodze

stwierdźmy że
ocze­kiwa­nie że ja dorosnę
al­bo że ty zdziecinniejesz
jest głupie

i że mo­je życie
i two­je życie
choć się staramy
to na­dal nie jest nasze życie

dos­trzeżmy że 
roz­bieżne oczekiwania
spra­wiają czasem
że miłość nie wystarcza

może wtedy
obyd­wo­je
będziemy szczęśliwsi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2016, 17:05

ty­le ra­zy stra­ciłam już to 
cze­go nig­dy
nie miałam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 02:03

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 10 grudnia 2015, 05:24

chcieć

Chcieć to móc

Mówią

Chciałabym rzu­cić palenie
Chciałabym schudnąć
Chciałabym wyg­rać mi­liony w totka
Chciałabym obudzić się ra­no w je­go ramionach
Chciałabym po­koju na świecie
(Al­bo cho­ciaż na mo­jej ulicy)
Chciałabym zna­leźć się jut­ro na Wys­pach Kanaryjskich
Chciałabym nig­dy nie chorować
I przes­tać tak dużo
Czuć
I tak dużo
Myśleć

Chcieć to móc
Mówią

Więc może ja w grun­cie rzeczy wca­le nie chcę
Al­bo chcę

Za mało. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2015, 21:47

Przed każdym człowiekiem, nieza­leżnie od te­go gdzie się urodził, ja­kie przeszko­dy stanęły mu na drodze i co mu się w trak­cie życie przyt­ra­fia, stoją roz­maite możli­wości, a wszel­kie og­ra­nicze­nia są tyl­ko gdzieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2015, 15:01

lubie te...

lu­bię te nasze nie-spojrzenia
kiedy ty nie pat­rzysz
ani ja nie pat­rzę
ale jed­nak obyd­wo­je widzimy
dos­ko­nale
co ro­bi to drugie

lu­bię te nasze nie-spotkania
kiedy ja tylko
przez przypadek
wpa­dam na ciebie
a ty całkowicie
nie­chcący
tra­fiasz na mnie

lubię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2015, 00:40

To nie tak, że nie umiem się na ciebie gniewać.
Chodzi raczej o to, że nie chcę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2014, 17:54

mar­twi­my się o "jut­ro",
tym­cza­sem "dzi­siaj" prze­cieka przez palce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lutego 2014, 02:34

Nig­dy nie jes­teś zbyt bied­ny by nie stać cię było na to aby pomóc
i nig­dy nie jes­teś wys­tar­czająco bo­gaty by kiedyś nie pot­rze­bować pomocy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2014, 12:20

***

Ja­ko dziec­ko pot­ra­fiłam latać.
Rozkładałam sze­roko ręce,
Na­bierałam w płuca powietrze,
Sta­wałam na szczy­cie schodów i…
Frunęłam w dół.

Później do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że to prze­cież niemożliwe.
I mo­je skrzydła odpadły.

Ja­ko dziec­ko wie­rzyłam,
Że na końcu tęczy
Kras­no­lud­ki uk­ryły garnek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 grudnia 2013, 15:30
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć