Pina92, teksty z grudnia 2012 roku

15 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Miłość

Praw­dzi­wa zaw­sze znaj­dzie do ce­lu drogę
na­wet jeśli na skrzyżowa­niu skręci w złą stronę. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2012, 23:39

Dlacze­go jest co­raz gorzej ze społeczeństwem?
Bo mądrość za­myka się w książkach, w których zaz­wyczaj zos­ta­je, a głupo­ta biega so­bie na wolności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 grudnia 2012, 11:48

Dzi­siej­sza praw­da, może być kłam­stwem jut­ra. A dzi­siej­sze kłam­stwo - jut­rzej­szą prawdą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2012, 22:53

Prawdą nie jest to, co wy­daje się praw­dzi­we,
Ani nie to, co głoszą umysły sędzi­we.
Ani co nauko­wo udo­wod­nione, spraw­dzo­ne przez wielu.
Praw­dzi­we jest to, w co wie­rzysz, mój dro­gi przyjacielu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2012, 21:41

jakże bied­ni emoc­jo­nal­nie pot­ra­fią być bo­gacze. i jak bo­gaci biedacy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 grudnia 2012, 15:27

Sa­mi wy­biera­my to co widzi­my. Możemy widzieć piękno świata za ok­nem al­bo to, że ok­no jest brud­ne. De­cyz­ja na­leży do nas. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 grudnia 2012, 06:59

Jeśli uwie­rzysz w to, co mówią o to­bie ludzie, sta­niesz się tym, za ko­go cię mają. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 grudnia 2012, 08:17

czy is­tnieje mężczyz­na, które­go kocham tak bar­dzo, że go­towa jes­tem zro­bić dla niego wszys­tko jed­nocześnie będąc pewną, iż nie wy­korzys­ta te­go prze­ciw­ko mnie? ta­ki, który również darzy mnie niep­rze­ciętnym uczu­ciem i jest w sta­nie wy­baczyć mi wszys­tko, na­wet te naj­gor­sze przewinienia?
ow­szem. mówię do niego "tato". 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 grudnia 2012, 06:22

I na­wet, jeśli będziemy ra­zem już do końca życia dla mnie to za krótko. Dla­tego obiecaj mi, że będziemy ra­zem do końca nasze­go is­tnienia - co­kol­wiek będzie się działo po śmier­ci. Jeśli tra­fimy do piekła lub nieba. Jeśli po rein­karnac­ji powróci­my na ziemie, ja­ko żuki gno­jow­ni­ki. Na­wet, jeśli za­mieni­my się w gwiez­dny pył. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 grudnia 2012, 07:27

[...] Bo dla mnie miłość to owe niewyczer­pa­ne te­maty rozmów, mi­mo mi­jających lat i ty­siącach prze­gada­nych godzin. Dla mnie miłość to właśnie to poczu­cie, że co­kol­wiek zro­bisz, masz ko­goś kto zaw­sze będzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 grudnia 2012, 16:00
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć