Pina92, teksty z listopada 2012 roku

2 teksty z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Gdy­by wszys­tko było tak pros­te. Gdy­by ludzie nap­rawdę mog­li tak po pros­tu żyć chwilą, nie przej­mo­wać się tros­ka­mi i kłopo­ta­mi. Czy wówczas życie byłoby lep­sze? Z pew­nością in­ne. Ale czy lep­sze? W końcu to dzięki nie­szczęściom pot­ra­fi­my do­ce­niać szczęśli­we chwi­le, dzięki niepo­wodze­niom uczy­my cie­szyć się wyg­raną, dzięki cier­pieniu jes­teśmy w sta­nie przeżywać roz­kosz... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 listopada 2012, 02:22

Jak żyć.

Jeśli bar­dziej niż to, co ro­bię chcę ro­bić coś innego.
I jeśli w moim życiu ciągle dzieje się coś złego.
I jeśli nie mam siły da­lej iść
I upa­dam wciąż niczym z drze­wa liść.

Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 29 listopada 2012, 05:06
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć