Pina92, teksty z lutego 2013 roku

5 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

cza­sami mówiąc 'chcę znać prawdę'
nicze­go nie prag­niemy równie moc­no, jak te­go by nas oszukano. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2013, 01:01

... a może nie la­tamy, bo od dziec­ka wma­wiają nam, że nie potrafimy? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 lutego 2013, 03:48

I nig­dy nie będzie szczęśli­wy ten,
Kto re­zyg­nu­je z włas­nych marzeń,
Kto reali­zuje czyjś, a nie swój sen.
Przyg­niecie go bieg zdarzeń. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2013, 09:58

Kocha­nie ko­goś jest, jest jak jaz­da na ro­werze. Mu­sisz się te­go nau­czyć.
Choć na początku wca­le nie jest to ta­kie pros­te. Możesz za­liczyć kil­ka bo­les­nych upadków, na­bawić się zad­ra­pań i ran. Możesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2013, 05:31

Każdy ma swoją własną de­finicję wier­ności.
W miłości chodzi o to, by zna­leźć ko­goś, ko­go de­finic­ja jest jak naj­bar­dziej zbliżona do two­jej własnej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2013, 20:36
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć