Pina92, teksty z maja 2011 roku

6 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

niektórzy ludzie są tak śle­pi, że na­wet gdy­by szczęście stanęło przed ni­mi i od­tańczyło kan­ka­na nie pot­ra­fili­by go dostrzec. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2011, 22:41

kochać ko­goś to znaczy uczy­nić go swoją własną de­finicją miłości. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 maja 2011, 17:04

Przekrwawione serce.

Jes­tem jedną, wielką tęsknotą.
Od­chodzisz, a ja siedzę wśród
fo­tog­ra­fii tak żywych nieżywa.
Syl­wetka two­ja za chwilę znik­nie za drzwiami.
I pat­rzą na to mo­je
Przek­rwa­wione oczy

Jes­tem pod­le ok­ropnym nieszczęściem
Od­chodzisz, a ja jak­by odrętwiała
Beznamiętnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 maja 2011, 00:13

al­bo nau­czy­my się po­kony­wać nasze słabości al­bo to one w końcu nas pokonają. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 maja 2011, 16:55

Jest tak dob­ry w uda­waniu, iż mnie nie widzi, że aż mu­siałam upew­nić się, czy aby na pew­no nie jes­tem niewidzialna. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 maja 2011, 14:04

Jak to jest, że o niektórych rzeczach za­pomi­namy, choć wo­leli­byśmy pa­miętać, a o in­nych nie pot­ra­fimy za­pom­nieć, choć dużo łat­wiej byłoby dla nas uto­pić je w odmętach niepamięci? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2011, 00:14
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć