Pina92, teksty z marca 2010 roku

3 teksty z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Chcieli by zabrała ich razem... część I

Zna­li się od zaw­sze.
Fakt, że ich mat­ki się przy­jaźniły spra­wiał, iż niejed­nokrot­nie by­li wręcz ska­zani na swo­je to­warzys­two. Nie sta­nowiło to jed­nak dla nich ja­kiegoś większe­go prob­le­mu. Od najmłod­szych lat pałali [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 marca 2010, 16:56

Jak tylko się obudzisz...

Cześć kocha­nie.
Co u ciebie słychać?
O, przep­raszam, że o to py­tam. Prze­cież widzę od os­tatniego nasze­go spot­ka­nia niewiele się zmieniło. Zresztą nie będę cię męczyć. Nie te­raz. Po­roz­ma­wiamy o tym, jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 marca 2010, 05:49

Dro­ga, która pro­wadzi do szczęścia pełna jest śle­pych uliczek i os­trych zakrętów, a w do­dat­ku źle oz­na­kowa­na. Cza­sami wy­daje nam się, że już je od­na­leźliśmy, zer­ka­my na mapę i oka­zuje się, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 marca 2010, 12:44
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć