Pina92, teksty z września 2013 roku

6 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Spowiedź niepowszechna.

Spo­wiadam się sa­mej sobie
I tyl­ko so­bie.
Choć nie zgrzeszyłam
Ni uczyn­kiem ni mową ni zaniedbaniem.
To i tak mo­ja wina.
Mo­ja bar­dzo wiel­ka wina.

Za­winiłam zbyt wiel­kim zaangażowaniem
Zat­ra­ceniem, całej siebie oddaniem.
Tępym, śle­pym uczu­ciem.
Niedos­trze­ganiem te­go, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 września 2013, 00:58

Chwila

Jest tyl­ko chwila.
Jed­na. Niepow­tarzal­na. Ulotna.
I krótka.

Chwi­la by kochać.
By pragnąć.
Po­siadać.
Uwierzyć.
Spełniać.
Wymagać.
Odnaleźć.
Dotrzeć.

Aż ty­le cza­sow­ników przy­pada na je­den rzeczownik.
I niektóre na zaw­sze po­zos­taną niedokonane. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 września 2013, 03:14

Wiara w lep­sze jutro
i wspom­nienie piękne­go wczoraj
po­mogą przet­rwać na­wet naj­gor­sze dzisiaj. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 września 2013, 19:35

~~

Wiał wiatr ze wschodu
I roz­wiał jej puk­le rdzawe
Po­wiet­rze prze­ciął jęk zawodu
Oh! Ja­kie to roz­sta­nie było dlań smut­ne i łzawe.

Zab­rzmiał jej ja­koś ob­co ten tem­br zna­jomy
I zmro­ziło ją to co zaw­sze ogrzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 września 2013, 00:09

Przypadki.

Przy­pad­ki chodzą po ludziach.
Ta­kie ich przeznaczenie.
Na­motają, na­mie­szają, naplątają,
a później…
Zos­tają lub od­chodzą w za­pom­nienie.

Przy­pad­ko­wo mle­ko się rozlewa,
Kij ktoś w mro­wis­ko wsadza.
Całko­wicie nie­chcący, dziw­nym tra­fem ktoś na­waży so­bie piwa
Al­bo za­pom­ni, że do ognia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 września 2013, 00:24

zaw­sze za czymś tęsknimy.
od­poczy­wamy by zatęsknić za pracą. pra­cuje­my by z roz­rzew­nieniem po­myśleć o od­poczyn­ku.
prag­niemy spo­koju, by za chwilę zab­rakło nam roz­gardia­szu.
przy­bywając do no­wego miej­sca, łak­niemy pow­ro­tu do pop­rzed­niego. wracając [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2013, 01:00
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć