Pina92, myśli

53 teksty (myśli) – auto­rem jest Pi­na92.

ty­le ra­zy stra­ciłam już to 
cze­go nig­dy
nie miałam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 02:03

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 10 grudnia 2015, 05:24

Przed każdym człowiekiem, nieza­leżnie od te­go gdzie się urodził, ja­kie przeszko­dy stanęły mu na drodze i co mu się w trak­cie życie przyt­ra­fia, stoją roz­maite możli­wości, a wszel­kie og­ra­nicze­nia są tyl­ko gdzieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2015, 15:01

To nie tak, że nie umiem się na ciebie gniewać.
Chodzi raczej o to, że nie chcę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2014, 17:54

mar­twi­my się o "jut­ro",
tym­cza­sem "dzi­siaj" prze­cieka przez palce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lutego 2014, 02:34

Nig­dy nie jes­teś zbyt bied­ny by nie stać cię było na to aby pomóc
i nig­dy nie jes­teś wys­tar­czająco bo­gaty by kiedyś nie pot­rze­bować pomocy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 stycznia 2014, 12:20

Wiara w lep­sze jutro
i wspom­nienie piękne­go wczoraj
po­mogą przet­rwać na­wet naj­gor­sze dzisiaj. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 września 2013, 19:35

zaw­sze za czymś tęsknimy.
od­poczy­wamy by zatęsknić za pracą. pra­cuje­my by z roz­rzew­nieniem po­myśleć o od­poczyn­ku.
prag­niemy spo­koju, by za chwilę zab­rakło nam roz­gardia­szu.
przy­bywając do no­wego miej­sca, łak­niemy pow­ro­tu do pop­rzed­niego. wracając [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2013, 01:00

uwiel­bienie można ku­pić.
sza­cunek tyl­ko wypracować. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 kwietnia 2013, 03:29

cza­sami mówiąc 'chcę znać prawdę'
nicze­go nie prag­niemy równie moc­no, jak te­go by nas oszukano. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2013, 01:01
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć