Pina92, opowiadania

6 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Pi­na92.

Gdybym tak bardzo się nie bała…

Słońce po­woli zbliża się do li­nii ho­ryzon­tu. Za chwilę za­pad­nie zmrok. Nie wiem, jak długo siedzę już tu, na „naszej plaży” i tępo wpat­ruję się w przes­trzeń. Zda­je mi się, że czas [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 stycznia 2013, 18:47

Chcieli by zabrała ich razem... część IV. Ostatnia

Było jas­ne że za chwilę spad­nie deszcz. Ludzie, którzy z te­go czy in­ne­go po­wodu zna­leźli się na dworze, śpie­sznie wędro­wali do do­mu modląc się w duchu by udało im się tam dostać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 30 sierpnia 2010, 19:09

Chcieli by zabrała ich razem... część III

Wik­tor od­rzu­cił ga­zetę i spoj­rzał na przy­jaciółkę, która właśnie weszła do sa­li, wyszczerzył zęby i wska­zując krzesło po­god­nym, wręcz kon­fe­ran­sjer­skim to­nem powiedział:

- Co tam w wiel­kim świecie słychać?

- A po­woli, bo powoli, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 sierpnia 2010, 19:08

Chcieli by zabrała ich razem... część II

- Ten film był bez­nadziej­ny. – Stwier­dził prze­ciągle ziewając Wik­tor. – Daw­no się tak strasznie nie wynudziłem.

Od fe­ral­ne­go wie­czo­ra minęło kil­ka dni i jak do tej po­ry chłopak czuł się całkiem dobrze. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 sierpnia 2010, 20:44

Chcieli by zabrała ich razem... część I

Zna­li się od zaw­sze.
Fakt, że ich mat­ki się przy­jaźniły spra­wiał, iż niejed­nokrot­nie by­li wręcz ska­zani na swo­je to­warzys­two. Nie sta­nowiło to jed­nak dla nich ja­kiegoś większe­go prob­le­mu. Od najmłod­szych lat pałali [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 marca 2010, 16:56

Jak tylko się obudzisz...

Cześć kocha­nie.
Co u ciebie słychać?
O, przep­raszam, że o to py­tam. Prze­cież widzę od os­tatniego nasze­go spot­ka­nia niewiele się zmieniło. Zresztą nie będę cię męczyć. Nie te­raz. Po­roz­ma­wiamy o tym, jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 marca 2010, 05:49
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć