Pina92, poezja

13 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Pi­na92.

***

usiądźmy nap­rze­ciw­ko siebie
i uz­najmy że
ra­zem na nie drodze

stwierdźmy że
ocze­kiwa­nie że ja dorosnę
al­bo że ty zdziecinniejesz
jest głupie

i że mo­je życie
i two­je życie
choć się staramy
to na­dal nie jest nasze życie

dos­trzeżmy że 
roz­bieżne oczekiwania
spra­wiają czasem
że miłość nie wystarcza

może wtedy
obyd­wo­je
będziemy szczęśliwsi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2016, 17:05

chcieć

Chcieć to móc

Mówią

Chciałabym rzu­cić palenie
Chciałabym schudnąć
Chciałabym wyg­rać mi­liony w totka
Chciałabym obudzić się ra­no w je­go ramionach
Chciałabym po­koju na świecie
(Al­bo cho­ciaż na mo­jej ulicy)
Chciałabym zna­leźć się jut­ro na Wys­pach Kanaryjskich
Chciałabym nig­dy nie chorować
I przes­tać tak dużo
Czuć
I tak dużo
Myśleć

Chcieć to móc
Mówią

Więc może ja w grun­cie rzeczy wca­le nie chcę
Al­bo chcę

Za mało. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2015, 21:47

lubie te...

lu­bię te nasze nie-spojrzenia
kiedy ty nie pat­rzysz
ani ja nie pat­rzę
ale jed­nak obyd­wo­je widzimy
dos­ko­nale
co ro­bi to drugie

lu­bię te nasze nie-spotkania
kiedy ja tylko
przez przypadek
wpa­dam na ciebie
a ty całkowicie
nie­chcący
tra­fiasz na mnie

lubię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 lutego 2015, 00:40

***

Ja­ko dziec­ko pot­ra­fiłam latać.
Rozkładałam sze­roko ręce,
Na­bierałam w płuca powietrze,
Sta­wałam na szczy­cie schodów i…
Frunęłam w dół.

Później do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że to prze­cież niemożliwe.
I mo­je skrzydła odpadły.

Ja­ko dziec­ko wie­rzyłam,
Że na końcu tęczy
Kras­no­lud­ki uk­ryły garnek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 grudnia 2013, 15:30

Spowiedź niepowszechna.

Spo­wiadam się sa­mej sobie
I tyl­ko so­bie.
Choć nie zgrzeszyłam
Ni uczyn­kiem ni mową ni zaniedbaniem.
To i tak mo­ja wina.
Mo­ja bar­dzo wiel­ka wina.

Za­winiłam zbyt wiel­kim zaangażowaniem
Zat­ra­ceniem, całej siebie oddaniem.
Tępym, śle­pym uczu­ciem.
Niedos­trze­ganiem te­go, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 września 2013, 00:58

Chwila

Jest tyl­ko chwila.
Jed­na. Niepow­tarzal­na. Ulotna.
I krótka.

Chwi­la by kochać.
By pragnąć.
Po­siadać.
Uwierzyć.
Spełniać.
Wymagać.
Odnaleźć.
Dotrzeć.

Aż ty­le cza­sow­ników przy­pada na je­den rzeczownik.
I niektóre na zaw­sze po­zos­taną niedokonane. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 września 2013, 03:14

~~

Wiał wiatr ze wschodu
I roz­wiał jej puk­le rdzawe
Po­wiet­rze prze­ciął jęk zawodu
Oh! Ja­kie to roz­sta­nie było dlań smut­ne i łzawe.

Zab­rzmiał jej ja­koś ob­co ten tem­br zna­jomy
I zmro­ziło ją to co zaw­sze ogrzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 września 2013, 00:09

Przypadki.

Przy­pad­ki chodzą po ludziach.
Ta­kie ich przeznaczenie.
Na­motają, na­mie­szają, naplątają,
a później…
Zos­tają lub od­chodzą w za­pom­nienie.

Przy­pad­ko­wo mle­ko się rozlewa,
Kij ktoś w mro­wis­ko wsadza.
Całko­wicie nie­chcący, dziw­nym tra­fem ktoś na­waży so­bie piwa
Al­bo za­pom­ni, że do ognia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 września 2013, 00:24

***

Cośmy so­bie mój bra­cie zrobili?
Czyśmy wciąż jes­teśmy ty­mi cośmy byli?
Czym ja za tobą wciąż bym w ogień wskoczył?
Czyżbyś ty ze mną się da­lej jak za dzieciaka droczył?
I czy bym z tobą dalej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 grudnia 2012, 03:55

Jak żyć.

Jeśli bar­dziej niż to, co ro­bię chcę ro­bić coś innego.
I jeśli w moim życiu ciągle dzieje się coś złego.
I jeśli nie mam siły da­lej iść
I upa­dam wciąż niczym z drze­wa liść.

Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 29 listopada 2012, 05:06
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć