Pina92, strona 3

73 teksty – auto­rem jest Pi­na92.

Kocha­nie ko­goś jest, jest jak jaz­da na ro­werze. Mu­sisz się te­go nau­czyć.
Choć na początku wca­le nie jest to ta­kie pros­te. Możesz za­liczyć kil­ka bo­les­nych upadków, na­bawić się zad­ra­pań i ran. Możesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2013, 05:31

Każdy ma swoją własną de­finicję wier­ności.
W miłości chodzi o to, by zna­leźć ko­goś, ko­go de­finic­ja jest jak naj­bar­dziej zbliżona do two­jej własnej. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2013, 20:36

Gdybym tak bardzo się nie bała…

Słońce po­woli zbliża się do li­nii ho­ryzon­tu. Za chwilę za­pad­nie zmrok. Nie wiem, jak długo siedzę już tu, na „naszej plaży” i tępo wpat­ruję się w przes­trzeń. Zda­je mi się, że czas [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 stycznia 2013, 18:47

Miłość

Praw­dzi­wa zaw­sze znaj­dzie do ce­lu drogę
na­wet jeśli na skrzyżowa­niu skręci w złą stronę. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2012, 23:39

Dlacze­go jest co­raz gorzej ze społeczeństwem?
Bo mądrość za­myka się w książkach, w których zaz­wyczaj zos­ta­je, a głupo­ta biega so­bie na wolności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 grudnia 2012, 11:48

Dzi­siej­sza praw­da, może być kłam­stwem jut­ra. A dzi­siej­sze kłam­stwo - jut­rzej­szą prawdą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2012, 22:53

Prawdą nie jest to, co wy­daje się praw­dzi­we,
Ani nie to, co głoszą umysły sędzi­we.
Ani co nauko­wo udo­wod­nione, spraw­dzo­ne przez wielu.
Praw­dzi­we jest to, w co wie­rzysz, mój dro­gi przyjacielu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2012, 21:41

jakże bied­ni emoc­jo­nal­nie pot­ra­fią być bo­gacze. i jak bo­gaci biedacy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 grudnia 2012, 15:27

Sa­mi wy­biera­my to co widzi­my. Możemy widzieć piękno świata za ok­nem al­bo to, że ok­no jest brud­ne. De­cyz­ja na­leży do nas. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 grudnia 2012, 06:59

Jeśli uwie­rzysz w to, co mówią o to­bie ludzie, sta­niesz się tym, za ko­go cię mają. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 grudnia 2012, 08:17
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć