Pina92, strona 4

73 teksty – auto­rem jest Pi­na92.

czy is­tnieje mężczyz­na, które­go kocham tak bar­dzo, że go­towa jes­tem zro­bić dla niego wszys­tko jed­nocześnie będąc pewną, iż nie wy­korzys­ta te­go prze­ciw­ko mnie? ta­ki, który również darzy mnie niep­rze­ciętnym uczu­ciem i jest w sta­nie wy­baczyć mi wszys­tko, na­wet te naj­gor­sze przewinienia?
ow­szem. mówię do niego "tato". 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 grudnia 2012, 06:22

I na­wet, jeśli będziemy ra­zem już do końca życia dla mnie to za krótko. Dla­tego obiecaj mi, że będziemy ra­zem do końca nasze­go is­tnienia - co­kol­wiek będzie się działo po śmier­ci. Jeśli tra­fimy do piekła lub nieba. Jeśli po rein­karnac­ji powróci­my na ziemie, ja­ko żuki gno­jow­ni­ki. Na­wet, jeśli za­mieni­my się w gwiez­dny pył. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 grudnia 2012, 07:27

[...] Bo dla mnie miłość to owe niewyczer­pa­ne te­maty rozmów, mi­mo mi­jających lat i ty­siącach prze­gada­nych godzin. Dla mnie miłość to właśnie to poczu­cie, że co­kol­wiek zro­bisz, masz ko­goś kto zaw­sze będzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 grudnia 2012, 16:00

Prze­cież, oczy­wiście czys­to teore­tycznie, w sy­tuac­ji, gdy ktoś nas ra­ni, po­win­niśmy od­wrócić się do niego zad­kiem i za­machać mu przed okiem ogon­kiem na do­widze­nia. Zaz­wyczaj jed­nak, bo zde­cydo­wanie ma to od­bi­cie nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 grudnia 2012, 08:37

Ateizm nie jest bra­kiem wiary. Ateiści też wierzą. W prawdę, dob­ro, mo­ral­ność, naukę... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 grudnia 2012, 02:09

***

Cośmy so­bie mój bra­cie zrobili?
Czyśmy wciąż jes­teśmy ty­mi cośmy byli?
Czym ja za tobą wciąż bym w ogień wskoczył?
Czyżbyś ty ze mną się da­lej jak za dzieciaka droczył?
I czy bym z tobą dalej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 grudnia 2012, 03:55

Z prawdą często jest jak z wódką - kiedy ją przełykasz pie­cze w us­ta, ale po pew­nym cza­sie spra­wia, że zaczy­nasz czuć się lepiej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 grudnia 2012, 00:05

I w ile kłam­stw jes­teś gotów uwie­rzyć jeszcze
Bo na myśl o praw­dzie przechodzą cię dreszcze?
Ile wer­sji niespójnych, kłam­li­wych przyjąć,
Bo za­miast poz­nać ból praw­dy wo­lałbyś zginąć? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 grudnia 2012, 01:18

Gdy­by wszys­tko było tak pros­te. Gdy­by ludzie nap­rawdę mog­li tak po pros­tu żyć chwilą, nie przej­mo­wać się tros­ka­mi i kłopo­ta­mi. Czy wówczas życie byłoby lep­sze? Z pew­nością in­ne. Ale czy lep­sze? W końcu to dzięki nie­szczęściom pot­ra­fi­my do­ce­niać szczęśli­we chwi­le, dzięki niepo­wodze­niom uczy­my cie­szyć się wyg­raną, dzięki cier­pieniu jes­teśmy w sta­nie przeżywać roz­kosz... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 listopada 2012, 02:22

Jak żyć.

Jeśli bar­dziej niż to, co ro­bię chcę ro­bić coś innego.
I jeśli w moim życiu ciągle dzieje się coś złego.
I jeśli nie mam siły da­lej iść
I upa­dam wciąż niczym z drze­wa liść.

Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 29 listopada 2012, 05:06
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć