Pina92, strona 5

73 teksty – auto­rem jest Pi­na92.

Gdy­by niez­wykłe rzeczy działy się codzien­nie przes­tałyby być niezwykłe. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 maja 2012, 03:40

~~ wrzosowy zawrót głowy ~~

Pa­miętasz?
Ten wrzo­sowy zawrót głowy,
gdy tak leżeliśmy na łące
i ocieka­liśmy grzechem.

Wspo­minasz cza­sem tę chwilę ulotną?
Gdy, wśród wrzosów – podglądaczy,
leżąc między dwo­ma wzniesieniami,
krzyczałeś me imię.

I kiedy odar­ci ze wsty­du,
po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 czerwca 2011, 19:45

niektórzy ludzie są tak śle­pi, że na­wet gdy­by szczęście stanęło przed ni­mi i od­tańczyło kan­ka­na nie pot­ra­fili­by go dostrzec. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2011, 22:41

kochać ko­goś to znaczy uczy­nić go swoją własną de­finicją miłości. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 maja 2011, 17:04

Przekrwawione serce.

Jes­tem jedną, wielką tęsknotą.
Od­chodzisz, a ja siedzę wśród
fo­tog­ra­fii tak żywych nieżywa.
Syl­wetka two­ja za chwilę znik­nie za drzwiami.
I pat­rzą na to mo­je
Przek­rwa­wione oczy

Jes­tem pod­le ok­ropnym nieszczęściem
Od­chodzisz, a ja jak­by odrętwiała
Beznamiętnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 maja 2011, 00:13

al­bo nau­czy­my się po­kony­wać nasze słabości al­bo to one w końcu nas pokonają. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 maja 2011, 16:55

Jest tak dob­ry w uda­waniu, iż mnie nie widzi, że aż mu­siałam upew­nić się, czy aby na pew­no nie jes­tem niewidzialna. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 maja 2011, 14:04

Jak to jest, że o niektórych rzeczach za­pomi­namy, choć wo­leli­byśmy pa­miętać, a o in­nych nie pot­ra­fimy za­pom­nieć, choć dużo łat­wiej byłoby dla nas uto­pić je w odmętach niepamięci? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2011, 00:14

I do­piero, gdy go stra­ciła - dos­trzegła, jak bar­dzo go kocha. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2011, 23:47

Niektóre rzeczy bolą zbyt moc­no, by móc przeżywać je wspólnie z in­ny­mi ludźmi, by o nich roz­ma­wiać, by je roz­trząsać z każdą chwilą co­raz moc­niej roz­szar­pując wciąż krwa­wiące rany. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2011, 17:47
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć