Pina92, strona 6

73 teksty – auto­rem jest Pi­na92.

Nie porzu­caj swoich marzeń, celów, idei i prag­nień dla dru­giego człowieka. Jeśli on odej­dzie zos­ta­niesz z niczym i po­większysz gro­no smut­nych, sza­rych ludzi bez perspektyw. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 stycznia 2011, 19:30

Wstrzemięźliwość

Nieg­dyś powód do dumy
Dziś kpią z niej pus­te tłumy 

myśl
zebrała 29 fiszek • 2 grudnia 2010, 16:23

Nie zmieniaj się dla ni­kogo in­ne­go.
Chcesz się zmieniać?
Zmieniaj się dla siebie 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 listopada 2010, 15:53

- A jed­nak… - po­wie­działa głośno de­likat­nie układając dłoń na je­go klat­ce pier­siowej. – Bi­je. Masz ser­ce. Muszę przyz­nać, że nig­dy nie posądzałam cię o je­go po­siada­nie.
Zab­rała dłoń, ogarnęła włosy z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 października 2010, 22:14

Mówi się, że zem­sta ma słod­ki smak. Praw­da jest zu­pełnie in­na - zem­sta jest, jak niektóre tab­letki, które by łat­wiej było je połknąć z wie­rzchu są słod­ka­we i smaczne. Jed­nak jeśli pot­rzy­ma się je w us­tach od­ro­binę dłużej słod­ka powłoka top­nieje i wówczas po us­tach roz­le­wa się niep­rzy­jem­na, trud­na do za­bicia go­rycz.
Zem­sta - początko­wo niczym kos­tka cuk­ru, nag­le ro­bi się ohyd­na, nies­maczna i odrzucająca. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 października 2010, 21:30

Kochała GO tak bar­dzo, że była prze­kona­na, iż wszys­tko w jej życiu uza­leżnione jest od NIEGO. Każde na­wet naj­mniej­sze szczęście, uśmiech, ra­dość, po­myślność lo­su. Nie zauważyła, że ON de­finiuje także wszys­tkie jej nie­szczęścia. A właści­wie zwłaszcza je. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 października 2010, 18:15

Zdu­miewające, jak wiele rzeczy ludzie, którzy nig­dy nie zaz­na­li miłości, mogą ok­reślać jej mianem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 października 2010, 16:44

Ludzie lu­bią tłumaczyć swo­je zło tym, że żyją w złym świecie.
Nie sztuką jed­nak być ok­ropnym, gdy otaczają cię ok­ropności. Osiągnięciem jest umiejętność by­cia dob­rym, prze­pełnionym em­pa­tią, gdy wokół szerzy się niena­wiść i brak współczucia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 października 2010, 16:29

Za­bawiłam się w sce­narzystę i na­pisałam sce­nariusz swo­jego życia. Jed­nak pro­ducen­to­wi bar­dziej spo­dobał się po­mysł Śle­pego Lo­su i to według niego nakręco­no film. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 października 2010, 16:32

***

Na­pisałam cię od początku do końca.
Wers po wer­sie, po stro­ficy stro­fica,
Przyo­działam skrzętnie słowami
Wy­pełniłam sty­lis­tyczny­mi środ­ka­mi

Na­ryso­wałam każdy de­tal two­jej twarzy.
Dałam ci oczy, o których żeś nie marzył.
Nieok­reśloną kredką usta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 października 2010, 21:43
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć