Pina92, strona 7

73 teksty – auto­rem jest Pi­na92.

Będę uda­wała, że bez niego jes­tem szczęśli­wa żeby cza­sem nie po­myślał so­bie, iż go potrzebuję. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2010, 22:16

Stała pod pryszni­cem i zmy­wała z siebie fi­zyczny brud dzi­siej­sze­go dnia roz­myślając o tym, ja­ka to szko­da, że nikt nie wy­myślił jeszcze urządze­nia, które równie sku­tecznie czyściłoby pa­mięć.
Ty­le brudów chciałaby z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2010, 01:34

Dos­trze­gam swo­je wa­dy, ale nie sta­ram się na siłę zmieniać.
Dla nikogo.
Mo­je wa­dy są częścią mnie i jeśli ktoś mnie kocha to po­winien kochać mnie w całości – także za rzeczy, które nieko­nie­cznie się mu podobają. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 września 2010, 15:18

To, że ktoś ma miłość na języ­ku nie znaczy, że ma ją w sercu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 września 2010, 16:01

Naj­straszniej­sze w miłości jest to, że można kochać nie dru­giego człowieka, a je­dynie swo­je włas­ne wyob­rażenie o nim. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 2 września 2010, 16:23

Chy­ba każde­mu człowieko­wi zdarzyło się kiedyś, że chciał cofnąć czas. O kil­ka mi­nut, godzin, ty­god­ni, miesięcy… O całe la­ta. Tak było i w moim przy­pad­ku. Nie raz marzyłam o tym, by móc [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 września 2010, 00:31

Chcieli by zabrała ich razem... część IV. Ostatnia

Było jas­ne że za chwilę spad­nie deszcz. Ludzie, którzy z te­go czy in­ne­go po­wodu zna­leźli się na dworze, śpie­sznie wędro­wali do do­mu modląc się w duchu by udało im się tam dostać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 30 sierpnia 2010, 19:09

Chcieli by zabrała ich razem... część III

Wik­tor od­rzu­cił ga­zetę i spoj­rzał na przy­jaciółkę, która właśnie weszła do sa­li, wyszczerzył zęby i wska­zując krzesło po­god­nym, wręcz kon­fe­ran­sjer­skim to­nem powiedział:

- Co tam w wiel­kim świecie słychać?

- A po­woli, bo powoli, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 sierpnia 2010, 19:08

Chcieli by zabrała ich razem... część II

- Ten film był bez­nadziej­ny. – Stwier­dził prze­ciągle ziewając Wik­tor. – Daw­no się tak strasznie nie wynudziłem.

Od fe­ral­ne­go wie­czo­ra minęło kil­ka dni i jak do tej po­ry chłopak czuł się całkiem dobrze. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 sierpnia 2010, 20:44

Nadzieja. Cza­sami le­piej jej nie mieć. Jeśli się cze­goś nie ma to auto­matycznie nie można te­go stra­cić, a stra­ta nadziei jest gor­sza niż śmierć, niż wie­czne potępienie. To roz­cza­rowa­nie, ut­ra­ta wiary w sens is­tnienia, za­gubienie, roz­pacz. Zde­cydo­wanie bez­pie­czniej jest nie wie­rzyć w coś od sa­mego początku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2010, 06:50
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć