Pina92, teksty z sierpnia 2010 roku

4 teksty z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Chcieli by zabrała ich razem... część IV. Ostatnia

Było jas­ne że za chwilę spad­nie deszcz. Ludzie, którzy z te­go czy in­ne­go po­wodu zna­leźli się na dworze, śpie­sznie wędro­wali do do­mu modląc się w duchu by udało im się tam dostać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 30 sierpnia 2010, 19:09

Chcieli by zabrała ich razem... część III

Wik­tor od­rzu­cił ga­zetę i spoj­rzał na przy­jaciółkę, która właśnie weszła do sa­li, wyszczerzył zęby i wska­zując krzesło po­god­nym, wręcz kon­fe­ran­sjer­skim to­nem powiedział:

- Co tam w wiel­kim świecie słychać?

- A po­woli, bo powoli, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 sierpnia 2010, 19:08

Chcieli by zabrała ich razem... część II

- Ten film był bez­nadziej­ny. – Stwier­dził prze­ciągle ziewając Wik­tor. – Daw­no się tak strasznie nie wynudziłem.

Od fe­ral­ne­go wie­czo­ra minęło kil­ka dni i jak do tej po­ry chłopak czuł się całkiem dobrze. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 sierpnia 2010, 20:44

Nadzieja. Cza­sami le­piej jej nie mieć. Jeśli się cze­goś nie ma to auto­matycznie nie można te­go stra­cić, a stra­ta nadziei jest gor­sza niż śmierć, niż wie­czne potępienie. To roz­cza­rowa­nie, ut­ra­ta wiary w sens is­tnienia, za­gubienie, roz­pacz. Zde­cydo­wanie bez­pie­czniej jest nie wie­rzyć w coś od sa­mego początku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2010, 06:50
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć