Pina92, teksty z września 2010 roku

6 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Pi­na92.

Będę uda­wała, że bez niego jes­tem szczęśli­wa żeby cza­sem nie po­myślał so­bie, iż go potrzebuję. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2010, 22:16

Stała pod pryszni­cem i zmy­wała z siebie fi­zyczny brud dzi­siej­sze­go dnia roz­myślając o tym, ja­ka to szko­da, że nikt nie wy­myślił jeszcze urządze­nia, które równie sku­tecznie czyściłoby pa­mięć.
Ty­le brudów chciałaby z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2010, 01:34

Dos­trze­gam swo­je wa­dy, ale nie sta­ram się na siłę zmieniać.
Dla nikogo.
Mo­je wa­dy są częścią mnie i jeśli ktoś mnie kocha to po­winien kochać mnie w całości – także za rzeczy, które nieko­nie­cznie się mu podobają. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 września 2010, 15:18

To, że ktoś ma miłość na języ­ku nie znaczy, że ma ją w sercu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 września 2010, 16:01

Naj­straszniej­sze w miłości jest to, że można kochać nie dru­giego człowieka, a je­dynie swo­je włas­ne wyob­rażenie o nim. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 2 września 2010, 16:23

Chy­ba każde­mu człowieko­wi zdarzyło się kiedyś, że chciał cofnąć czas. O kil­ka mi­nut, godzin, ty­god­ni, miesięcy… O całe la­ta. Tak było i w moim przy­pad­ku. Nie raz marzyłam o tym, by móc [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 września 2010, 00:31
Pina92

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

29 stycznia 2016, 01:39Pina92 sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 07:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

28 stycznia 2016, 02:03Pina92 do­dał no­wy tek­st tyle ra­zy stra­ciłam już [...]

22 maja 2015, 23:17pannaAparatka sko­men­to­wał tek­st chcieć

22 maja 2015, 21:47Pina92 do­dał no­wy tek­st chcieć